Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008880060


Publication Date: 07/07/2021

Number: 05 / 2021

Reference: 25530/2021

Deadline for submission: 12/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά δύο (2) laptop για χρήση το ένα από την Επιστημονικά Υπεύθυνη κα Κατσίμη (laptop ASUS) και το άλλο από την ερευνήτρια κα Καναβιτσά (laptop DELL) για την συγγραφή των παραδοτέων των πακέτων εργασίας και για τις εξ ’αποστάσεως συναντήσεις με τους φορείς του έργου» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «11255701» και τίτλο «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE) - [ΕΡ-2557-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-005-21PROC008880060