Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008895703


Publication Date: 09/07/2021

Number: 09 / 2021

Reference: 25736/2021

Deadline for submission: 13/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητού υπολογιστή (laptop) για κάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Καθηγητή Σπινέλλη Διομήδη» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «11326001» και τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-19 - [ΕΡ-3260-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-009-21PROC008895703