ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


Publication Date: 17/05/2021

Number: 43 / 2021

Reference: 1807/18566-21

Deadline for submission: 24/05/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, για τη χρήση 2019, στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000€) ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμό του έργου με κωδικό 52021 και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Επικοινωνία: κα Ε. Κρέπια (210.8203705), κα Μ. Μαργέλου (210.8203836).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-43-ΩΙΘΑ469Β4Μ-ΑΟ8

Results Announcement

RESULTS: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ