ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ


Publication Date: 26/04/2021

Number: 02 / 2021

Reference: 11314401/14704-21

Deadline for submission: 12/05/2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών: Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μετατροπής των Γ, Δ, Ε, ορόφων του κτιρίου επί της οδού Λευκάδος 31 και Ευελπίδων 47 σε εκπαιδευτήριο, με χρήση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων (Τακτικός) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών με αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μετατροπής των Γ, Δ, Ε, ορόφων του κτιρίου επί της οδού Λευκάδος 31 και Ευελπίδων 47 σε εκπαιδευτήριο, με χρήση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», έως του ποσού ευρώ εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000) πλέον του ΦΠΑ.

(Κωδικός CPV: 71220000-6 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, 71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.

Επικοινωνία: πρωτόκολλο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 210.8203830
Αρμόδιοι για πληροφορίες Τμήμα Τεχνικών Έργων ΟΠΑ: Μαρία Καροπούλου 210.8203401, mkarop@aueb.gr, Χρήστος Μιγαδάκης 210.8203720, chmigad@aueb.gr

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12-05-2021 έντυπη υποβολή (έως τις 14:00)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ: 14-05-2021

Ανακοίνωση: Αναρτήθηκε σε ορθή επανάληψη το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού. Ειδικότερα τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 12.4 και 21.1.1.

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2021-02
Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Σχετικά έγγραφα: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ