ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 19/04/2021

Number: 34 / 2021

Reference: 1807/15740-21

Deadline for submission: 11/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16, όπως προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4712/2020 και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 14/04/2021 απόφαση της 87ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΔΑ: 6Λ8Λ469Β4Μ-ΘΤΤ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής: Ενδεικτικά στο ανωτέρω φυσικό πρόσωπο θα ανατεθεί η συμβολή στην ανάλυση, τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), η συμβολή στην αναπαραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημιουργία ηλεκτρονικού διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς και η συμβολή στο σχεδιασμό, τον έλεγχο ασφαλείας και την υποστήριξη ιστοσελίδων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)