ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ “ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ”


Publication Date: 29/01/2021

Number: 07 / 2021

Reference: 1807/4085-21

Deadline for submission: 15/02/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», με κωδικό 310035 (ΜΤ-0035)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», με κωδικό 310035 (ΜΤ-0035), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Εμμανουήλ Καβουσανό, προτίθεται, σύμφωνα με την από 27/01/2021 απόφαση της 76ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 6Μ9Ρ469Β4Μ-ΘΝ3), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Εποπτεία και υποστήριξη του “Διατμηματικού Εργαστηρίου στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση”»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-07-Ψ99Π469Β4Μ-ΚΙΗ
Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ “ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ”