ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS - ELEARNING»


Publication Date: 29/01/2021

Number: 06 / 2021

Reference: 1807/3993-21

Deadline for submission: 15/02/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο συνεργάτη τεχνικής υποστήριξης του έργου «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS - ELEARNING» και κωδικό 20572.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS - ELEARNING» και κωδικό 20572 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο συνεργάτη τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με την από 27/01/2021 απόφαση της 76ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 685Σ469Β4Μ-Δ2Μ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία και συντήρηση πλατφόρμας μετάδοσης διαλέξεων στο πλαίσιο των μαθημάτων e-learning, βιντεοσκόπηση και αποθήκευση διαλέξεων στο πλαίσιο των μαθημάτων e-learning και δημιουργία λογαριασμών σπουδαστών καθώς και επικοινωνία μαζί τους για την επίλυση των προβλημάτων που πιθανόν προκύπτουν κατά τις διαλέξεις e-learning.


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS - ELEARNING»