ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)


Publication Date: 27/11/2020

Number: 90 / 2020

Reference: 1807/40883-20

Deadline for submission: 14/12/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνο Ιδρυματικής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 25/11/2020 απόφαση της 67ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΛΚΥ469Β4Μ-ΝΣΙ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νοτου έργου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι: ο σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών επικοινωνίας και η παραγωγή σχετικού υλικού για τη δημοσιότητα και την επικοινωνία του ΟΠΑ. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνιστάται,ειδικότερα, στα ακόλουθα:

  1. Ενδυνάμωση της εικόνας, της ταυτότητας και της παρουσίας του ΟΠΑ, σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο.
  2. Σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής και των προγραμμάτων επικοινωνίας του ΟΠΑ.
  3. Συγκέντρωση, δημιουργία και επιμέλεια ενημερωτικού και προωθητικού περιεχομένου και υλικών για το ΟΠΑ σε συνεργασία με εσωτερικούς (διοικητικές υπηρεσίες, μονάδες και τμήματα του ΟΠΑ) και εξωτερικούς εταίρους.
  4. Οργάνωση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των ψηφιακών και μη μέσων επικοινωνίας του ΟΠΑ (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπα, ΟΠΑ news, κ.α.)
  5. Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση ποικίλης μορφής εκδηλώσεων του ΟΠΑ στο πλαίσιο κοινωνικών και επικοινωνιακών πρωτοβουλιών του ΟΠΑ.
  6. Διαχείριση εσωτερικής επικοινωνίας με τα επί μέρους κοινά της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΟΠΑ.
  7. Εποπτεία, συντονισμός και διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ΟΠΑ.
  8. Παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης για το ΟΠΑ σε εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες.
  9. Σχεδιασμός, παρακολούθηση και απολογισμός των σχετικών δαπανών (προϋπολογισμού).
  10. Παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγηση του συνόλου των προγραμμάτων και ενεργειών.
Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-90-6Α1Ρ469Β4Μ-ΧΧΘ
Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)