ΤΡΙΑ (3) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ


Publication Date: 13/11/2020

Number: 88 / 2020

Reference: 1807/39058-20

Deadline for submission: 02/12/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, τρία (3) φυσικά πρόσωπα για υποστήριξη διοικητικών αναγκών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 11/11/2020 απόφαση της 66ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΒΨ469Β4Μ-85Ν). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: υποστήριξη διοικητικών αναγκών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, συμβολή στην οργάνωση και υποστήριξη παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζονται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-88-ΨΦΟΙ469Β4Μ-Β12

Ορθή επανάληψηΔΙΑΥΓΕΙΑ


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΤΡΙΑ (3) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ