ΕΞΙ (6) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ


Publication Date: 10/11/2020

Number: 82 / 2020

Reference: 1807/38472-20

Deadline for submission: 26/11/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Κωνσταντίνο Δράκο, προτίθεται να απασχολήσει, για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, έξι (6) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας, της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 04/11/2020 απόφαση της 65ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΔΑ: Ω0ΒΑ469Β4Μ-ΙΝΘ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:

Θέση Α: Δύο (2) Επόπτες χώρων & εγκαταστάσεων των ακινήτων ΟΠΑ
Αντικείμενο εργασίας: Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η εν γένει εποπτεία και επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων των ακινήτων του ΟΠΑ, επί των οδών Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών, με πενθήμερη εργασία σε βάρδια πρωινή ή απογευματινή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη και όπως αυτό θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Ενδεικτικά στην εποπτεία και επιθεώρηση των χώρων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται: ο έλεγχος των χώρων και η διασφάλιση των όρων ασφαλείας, η διασφάλιση λειτουργικότητας ηλεκτρονικού συστήματος BMS, η τήρηση βιβλίου συμβάντων και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα για αποκατάσταση βλαβών κλπ.

Θέση Β: Τρεις (3) Επιμελητές χώρων & εγκαταστάσεων των ακινήτων ΟΠΑ
Αντικείμενο εργασίας: Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η εν γένει επιμέλεια και επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων των ακινήτων του ΟΠΑ, επί των οδών Ευελπίδων 47α & Λευκάδος και Πατησίων 76-κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ, με πενθήμερη εργασία σε βάρδια πρωινή ή απογευματινή, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη και όπως αυτό θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Ενδεικτικά στην επιμέλεια και επιθεώρηση των χώρων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται: η ασφάλιση θυρών και παραθύρων, η τήρηση βιβλίου συμβάντων, η μέριμνα για την διαθεσιμότητα και ασφάλεια των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα για αποκατάσταση βλαβών κλπ.

Θέση Γ:  Ένας (1) Επόπτης καθαριότητας των χώρων & εγκαταστάσεων των ακινήτων ΟΠΑ
Αντικείμενο εργασίας: Στον ανωτέρω θα ανατεθεί η εν γένει εποπτεία και επιθεώρηση της ορθής λειτουργίας της καθαριότητας των χώρων και εγκαταστάσεων των ακινήτων του ΟΠΑ, επί της οδού Πατησίων 76-κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ, με πενθήμερη εργασία σε πρωινή βάρδια, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη κι όπως αυτό θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Ενδεικτικά στην εποπτεία και επιθεώρηση για καθαριότητα των χώρων και εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται: η εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού καθαριότητας, η μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων καθαριότητας που εντοπίζονται, η τήρηση της αποθήκης των ειδών υγιεινής και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα κλπ.



Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΞΙ (6) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ