ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ


Publication Date: 10/11/2020

Number: 83 / 2020

Reference: 1807/38446-20

Deadline for submission: 26/11/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» με κωδικό έργου 52020, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γεώργιο Λεκάκο, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, ένα (1) φυσικό πρόσωπο βοηθό λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 04/11/2020 απόφαση της 65ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (ΑΔΑ: 6ΣΧ1469Β4Μ-ΝΟΜ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: ενδεικτικά στον ανωτέρω θα ανατεθεί η συμβολή στη λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, η μεταφορά και διαλογή έντυπου υλικού μεταξύ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και των λοιπών υπηρεσιών του πανεπιστημίου, η εποπτεία και επιθεώρηση των χώρων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα για την αποκατάσταση του. Αναλυτικότερα το αντικείμενο εργασίας θα εξειδικευτεί αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί.Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ