ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS (κωδικός θέσης 3178-ΥΔ2)


Publication Date: 12/11/2020

Number: 65 / 2020

Reference: 1807/34295-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-65-Ω0ΦΝ469Β4Μ-ΟΓΩ