ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ


Publication Date: 06/10/2020

Number: 66 / 2020

Reference: 1807/34254-20

Deadline for submission: 21/10/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος, στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2020-2021», με κωδικό 11329601

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2020-2021», με κωδικό 11329601,  που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 30/09/2020 απόφαση της 60ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με (ΑΔΑ: ΨΦ8Μ469Β4Μ-4Ν1), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-66-Ω77Υ469Β4Μ-1Β3Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ