ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)


Publication Date: 30/07/2020

Number: 53 / 2020

Reference: 1807/27488-20

Deadline for submission: 03/09/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)» με κωδικό 11319601

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)» με κωδικό 11319601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Αλέξανδρο Παπαλεξανδρή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 15/07/2020 απόφαση της 55ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 67ΦΜ469Β4Μ-0Ε), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Ανάλυση της βιβλιογραφίας σε θέματα Οργανωσιακής γνώσης, διαδικασιών μάθησης και οργανωσιακής καινοτομίας, συμβολής στον σχεδιασμό του ερευνητικού μοντέλου και στη συλλογή των δεδομένων και συμμετοχής στη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω συγγραφής επιστημονικών άρθρων»

Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει τα εξής:
  1. Ερευνητικό Πλαίσιο και Υποθέσεις (WP2)
  2. Δείγμα Έρευνας και Συλλογή Δεδομένων (WP3)
  3. Δημοσιοποίηση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (WP5)

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-53-ΨΤ1Τ469Β4Μ-Ε7Χ


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)