ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΝΟΜΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ


Publication Date: 26/06/2020

Number: 48 / 2020

Reference: 1807/21702-20

Deadline for submission: 17/07/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Νομικό-φυσικό πρόσωπο, για παροχή συμβουλευτικών κι υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5045744 και κωδικό ΕΛΚΕ 11314701.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045744, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Λεκάκο, προτίθεται σύμφωνα με την από 24/06/2020 απόφαση της 52ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΕΤ469Β4Μ-Κ1Λ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) Νομικό-φυσικό πρόσωπο, για παροχή συμβουλευτικών κι υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά το εξής:
Παροχή συμβουλευτικών κι υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη στην ομαλή διεκπεραίωση και διαχείριση ζητημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως:
  • Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων και απαντητικών εγγράφων σε σχετικά ερωτήματα, τιθέμενα από την Πρόεδρο και την ΠΟΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
  • Επεξεργασία κι έλεγχο συμβάσεων, διακηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών κι υπηρεσιών, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού, στο πλαίσιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
  • Νομική υποστήριξη των Επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών κι υπηρεσιών, των Επιτροπών αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, νομική υποστήριξη των επιτροπών ενστάσεων όταν προκύπτει σχετική ανάγκη, στο πλαίσιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
  • Έλεγχο Κανονισμών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σχετιζόμενους με προγράμματα ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΝΟΜΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ