ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΙΑΤΡΟ - ΠΑΘΟΛΟΓΟ


Publication Date: 19/06/2020

Number: 49 / 2020

Reference: 1807/20545-20

Deadline for submission: 06/07/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Ιατρό - Παθολόγο για τουλάχιστον πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες σε 3-5 ημέρες κατόπιν συμφωνίας του επιλεγέντα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Ξυλωμένο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) Ιατρό - Παθολόγο για τουλάχιστον πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες σε 3-5 ημέρες κατόπιν συμφωνίας του επιλεγέντα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 17/06/2020 απόφαση της 51ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΚΕ469Β4Μ-Ο6Ξ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: η παροχή ιατρικής βοήθειας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας κι ο έλεγχος παραστατικών συνταγών-νοσηλειών θεραπειών υψηλού κόστους που αφορά τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-49-665Μ469Β4Μ-ΒΣ1Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΙΑΤΡΟ - ΠΑΘΟΛΟΓΟ