ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


Publication Date: 15/04/2020

Number: 02 / 2020

Reference: 11318901/12779-20

Deadline for submission: 26/05/2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, καθώς και των κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων με τίτλους «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΞΟΔΑ) 2020» και «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ/11-07-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3077/31-07-2019», έως του ποσού των επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (742.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 598.387,10€ με ΦΠΑ: 143.612,90€) για χρονικό διάστημα δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης, στην οποία εκτιμώμενη ως άνω αξία περιλαμβάνεται και η περίπτωση μονομερούς παράτασης, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, έως και ένα έτος μετά τη λήξη της αρχικής ανωτέρω σύμβασης, καθώς και το ποσό που θα απαιτηθεί  στη περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, προστεθούν τρείς (3) επιπλέον όροφοι (3ος, 4ος, 5ος) στο υπάρχον κτίριο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών». (Κωδικός CPV: 90910000-9).

Επικοινωνία: κα Α. Ελευθερίου (210.8203251), κα Ε. Κρέπια (210.8203705)

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2020-02

20/05/2020
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα


25/05/2020
Παράταση Διαγωνισμού 02/2020

Σχετικά έγγραφα: espd-request-v2.xml

08/09/2020
Αναστολή Διαγωνισμού 02/2020

Σχετικά έγγραφα: ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-2020-02

01/02/2021
Συνέχιση Διαγωνισμού 02/2020

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2020-02-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/04/2021
Αξιολόγηση των δικαιολογητικών του «προσωρινού Αναδόχου»

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2020-02-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_01_04_21

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ