ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Publication Date: 14/04/2020

Number: 42 / 2020

Reference: 1807/14018-20

Deadline for submission: 06/05/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», με κωδικό έργου 11324001

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», με κωδικό 11324001, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Νικόλαο Τοπάλογλου, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ1Π469Β4Μ-ΓΞΘ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριάντα (30) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  «Υποστήριξη σε θέματα χρηματοοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας με τη χρήση οικονομετρικών και ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων»
Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει τα εξής:
• Κατανόηση και εφαρμογή νέων στατιστικών ελέγχων στοχαστικής κυριαρχίας σε πραγματικά προβλήματα της μακροοικονομικής (WP1).
• Συγγραφή σχετικών επιστημονικών άρθρων (WP2).
• Εμπειρική εφαρμογή της στοχαστικής κυριαρχίας με έμφαση σε παράγοντες ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως η εκπαίδευση και η υγεία, αλλά και σε παράγοντες που καθορίζουν τα επίπεδα βιώσιμης ανάπτυξης σε μια οικονομία, όπως η παραγωγικότητα της εργασίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας και συγγραφή σχετικών επιστημονικών άρθρων (WP3).
• Εμπειρική εφαρμογή της στοχαστικής κυριαρχίας σε θέματα που αφορούν στην πραγματική σύγκλιση της οικονομίας των OECD και εκτός OECD χωρών μελών (WP4).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2020-42-ΨΗΜ2469Β4Μ-9ΤΩResults Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ