ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ


Publication Date: 20/02/2020

Number: 12 / 2020

Reference: 1807/6168-20

Deadline for submission: 06/03/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για γραμματειακή και διοικητική  υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας», με κωδικό έργου 11170001.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας», με κωδικό έργου 11170001 και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Κοέν Σάνδρα, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για γραμματειακή και διοικητική  υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 19/02/2020 απόφαση της 38ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ4Ε469Β4Μ-59Ψ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Υποστήριξη του Προέδρου και της Επιτροπής Διαχείρισης & Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης και επικοινωνίας και Υποστήριξη στην επιμέλεια και οργάνωση των πρακτικών των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ