ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Publication Date: 27/01/2020

Number: 03 / 2020

Reference: 1807/2676-20

Deadline for submission: 11/02/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, μερικής απασχόλησης, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών», με κωδικό 310023 (ΜΤ-0023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών», με κωδικό 310023 (ΜΤ-0023) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σιώμκο προτίθεται, σύμφωνα με την από 22/01/2020 απόφαση της 34ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΙ8469Β4Μ-14Σ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης,  χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:
     • Συλλογή στοιχείων για φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών, καθώς και επικοινωνία με εταιρείες για προώθηση και προβολή του Προγράμματος.
     • Δημιουργία πλάνου διαφήμισης και επικοινωνίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προηγούμενων σειρών.Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ