ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Publication Date: 27/01/2020

Number: 01 / 2020

Reference: 1807/2796-20

Deadline for submission: 12/02/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση Εκπαιδευτικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» με κωδικό  11309401.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση Εκπαιδευτικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» με κωδικό  11309401 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο συνεργάτη δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας, σύμφωνα με την από 22/01/2020 απόφαση της 34ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΙΣ469Β4Μ-Ζ39). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι κυρίως, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, το εξής: Ενέργειες δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος σε θέματα δημοσίων σχέσεων και προβολής, υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης του έργου του τμήματος, καθώς και σχετική οργανωτική υποστήριξη του.Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ