ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ


Publication Date: 27/09/2019

Number: 38 / 2019

Reference: 1807/ 29096-19

Deadline for submission: 04/10/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, για τη χρήση 2018, στο πλαίσιο διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000€) ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμό του έργου με κωδικό 52019 και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Επικοινωνία: κα Μ. Μαρινοπούλου (210.8203840), κα Μ. Μαργέλου (210.8203836).


Διευκρίνιση:
- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 04/10/2019
και όχι Τετάρτη όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf.

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ