ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


Publication Date: 23/04/2019

Number: 02 / 2019

Reference: 0503/10125-19

Deadline for submission: 14/05/2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων (Τακτικός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την Καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ καθώς και των κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων (Τακτικός) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων με τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) - [ ΕΡ-2945-01]» και «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (έξοδα) 2019 [52019]» έως του ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€190.000) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ειδικότερα, εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (126.666,66€), πλέον του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ποσού εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (63.333,34€) πλέον του Φ.Π.Α.

(Κωδικός CPV: 90919200-4)

Επικοινωνία: κα Μαίρη Μαρινοπούλου (210.8203840), κα Αγγελική. Ελευθερίου (210.8203251), κα Κατερίνα Χριστοφοριδη (210.8203918)

Προθεσμία υποβολής:  14/05/2019 για ηλεκτρονική υποβολή
                                         20/05/2019 για έγγραφη υποβολή

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2019-02-6ΛΡΣ469Β4Μ-2Σ6

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2019-02-6ΛΡΣ469Β4Μ-2Σ6 (doc)

Διευκρίνιση:

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. πρωτ. 0503/10125-19 Διακήρυξης του Διαγωνισμού 02/2019 (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 73013) για το έργο «Καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ καθώς και των κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ