ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ


Publication Date: 22/04/2019

Number: 10 / 2019

Reference: 1807/12069-19

Deadline for submission: 17/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών με ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019(00-0000-00)). 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019 (00-0000-00)) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Γκρίτζαλη, ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή μια Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συνδρομής, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της  13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: 65ΧΩ469Β4Μ-Λ75). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εξής:
Η εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αναθέτει ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, η Προϊσταμένη της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-10-6ΙΗΝ469Β4Μ-Ι1Ψ