ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


Publication Date: 21/12/2018

Number: 02 / 2018

Reference: 920000/1816-18

Deadline for submission: 14/01/2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», έως του ποσού ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά και τριάντα πέντε λεπτών (€22.177,35) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Κωδικός CPV: 79713000-5)

Επικοινωνία: κα Ι. Γρίβα (210.8203703), κα Ε. Αθανασοπούλου (210.8203704), κα Α.Κολοβού (210.8203702)

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2018-02-6ΚΘΜ469Β4Μ-ΒΙ6

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2018-02-6ΚΘΜ469Β4Μ-ΒΙ6 (doc)