ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FIRMS AND COMPETITIVENESS: A NOVEL DATABASE OF GREEK EXPORTERS AND INNOVATORS


Publication Date: 26/03/2019

Number: 73 / 2018

Reference: 920000/1619-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "FIRMS ANDCOMPETITIVENESS: A NOVEL DATABASE OF GREEK EXPORTERS AND INNOVATORS" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡ-2932-01


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


File: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-73-ΩΣΑ6469Β4Μ-ΞΙΚ