ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FIRMS AND COMPETITIVENESS: A NOVEL DATABASE OF GREEK EXPORTERS AND INNOVATORS


Publication Date: 26/03/2019

Number: 67 / 2018

Reference: 920000/1548-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «FIRMSAND COMPETITIVENESS: A NOVEL DATABASE OF GREEK EXPORTERS AND INNOVATORS]» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡ-2932-01


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


File: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-67-Ω1ΦΦ469Β4Μ-Ε5Υ