ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


Publication Date: 16/10/2018

Number: 38 / 2018

Reference: 920000/1482-18

Deadline for submission: 31/10/2018

Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα προκειμένου να επιτευχθεί πληρότητα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν.4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-38-ΩΣΙΡ469Β4Μ-8ΑΨ_ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


07/11/2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ο.Π.Α. παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23/11/2018, ώρα 12:00.

05/12/2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ο.Π.Α. παρατείνεται έως και την Παρασκευή 28/12/2018, ώρα 12:00.