ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ


Publication Date: 19/09/2018

Number: 59 / 2018

Reference: 920000/1344-18

Deadline for submission: 05/10/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών με ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» με κωδικό 00-0000-00, και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, έναν (1) Δικηγόρο – Νομικό, για την παροχή νομικής συνδρομής, σύμφωνα με την από  12/09/2018 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδ. έτος 2018-2019 (ΑΔΑ: 96ΖΜ469Β4Μ-Ι4Η). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εξής: Η εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, η παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων για θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (στο εξής Επιτροπή), ο Πρύτανης του ΟΠΑ, οι Αναπληρωτές Πρύτανη και ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-59-ΩΖ8Μ469Β4Μ-4ΘΚResults Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ