ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ


Publication Date: 12/10/2018

Number: 57 / 2018

Reference: 920000/1325-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-2019» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡ-2907-01

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


File: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-57-9ΜΕΙ469Β4Μ-ΖΕΤ