ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)


Publication Date: 25/10/2018

Number: 54 / 2018

Reference: 920000/1305-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)» (κωδικός θέσης 2557-PR1)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

File: RESULTS-INVITATION-2018-54