ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΔΟΜΗΤΩΝ (AD HOC) ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ (DELAY-TOLERANT NETWORKS)


Publication Date: 20/07/2018

Number: 51 / 2018

Reference: 920000/1118-18

Deadline for submission: 03/08/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)»  με κωδικό έργου ΕΡ-2795-01 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Σταύρο Τουμπή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 18/07/2018 απόφαση της 21ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: 6ΩΧΩ469Β4Μ-ΝΦΓ),  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων ασύρματων αδόμητων (ad hoc) δικτύων και ασύρματων δικτύων με ανοχή στις καθυστερήσεις (delay-tolerant networks)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-51-ΩΨ8Γ469Β4Μ-ΖΚΓResults Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΔΟΜΗΤΩΝ (AD HOC) ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ (DELAY-TOLERANT NETWORKS)