ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SENIOR RESEARCHER FOR THE PROJECT «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)»


Publication Date: 14/09/2018

Number: 50 / 2018

Reference: 920000/1117-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECHENTERPRISES (FEMINA)» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡ-2917-01


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


File: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-50-6ΟΓΔ469Β4Μ-ΛΜΩ