ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SENIOR RESEARCHER FOR “MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3-MARIE” PROJECT


Publication Date: 26/07/2018

Number: 43 / 2018

Reference: 920000/871-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3-MARIE» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡ-2634-01.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


File: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-43-7Σ25469Β4Μ-ΞΝΒ