ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Publication Date: 11/05/2018

Number: 29 / 2018

Reference: 920000/673-18

Deadline for submission: 25/05/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό έργου ΜΤ-0038-17.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό έργου ΜΤ-0038-17, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 09/05/2018 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΒ4469Β4Μ-476) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-29-ΨΒ9Ζ469Β4Μ-ΣΡΗ_ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ