ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Publication Date: 20/04/2018

Number: 36 / 2018

Reference: 920000/562-18

Deadline for submission: 07/05/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR  THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» με κωδικό ΕΡ-2795-01.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «UNMANNED SURFACE VEHICLES AS PRIMARY ASSETS FOR THE COAST GUARD (UNSURPASSED)» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Σταύρο Τουμπή, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: Προγραμματισμός Ασύρματων Δικτύων Ενσωματωμένων Συστημάτων, σύμφωνα με την από 18/04/2018 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΩΒ23469Β4Μ-ΡΒ2).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-36-7ΤΧΛ469Β4Μ-ΞΓΥResults Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ