ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018


Publication Date: 29/03/2018

Number: 30 / 2018

Reference: 920000/444-18

Deadline for submission: 20/04/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα στέλεχος «Διοικητικής, Οικονομικοτεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2017-2018».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018» με κωδικό ΕΡ-2760-01 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.Γεωργούτσο Δημήτριο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα έμπειρο στέλεχος για την διοικητική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με την από 28/03/2018 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΠΔ9469Β4Μ-ΑΚ5).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-30-ΨΑΧΨ469Β4Μ-ΛΛ1Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017-2018