ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Publication Date: 16/03/2018

Number: 29 / 2018

Reference: 920000/379-18

Deadline for submission: 30/03/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό έργου ΜΤ-0038-17.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό έργου ΜΤ-0038-17, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6Κ04469Β4Μ-2ΔΚ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, παρακολούθηση και εκτέλεση προωθητικών ενεργειών για την προβολή του Προγράμματος, διοργάνωση εκδηλώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ορκωμοσίες, ημερίδες, συνέδρια), τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-29-642Θ469Β4Μ-Δ8ΠResults Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ