ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ - ΟΠΑ


Publication Date: 16/02/2018

Number: 12 / 2018

Reference: 920000/221-18

Deadline for submission: 02/03/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) συνεργάτες για την υποστήριξη του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 12-0000-00.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) συνεργάτες στο ΚΕΔΙΒΙΜ, για το έργο «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας του (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00, σύμφωνα με την από 14/02/2018 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΨΓΨΖ469Β4Μ-Κ02).


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-12-ΨΒΖ0469Β4Μ-0ΦΣ
Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ - ΟΠΑ