ΔΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ


Publication Date: 05/02/2018

Number: 07 / 2018

Reference: 920000/130-18

Deadline for submission: 20/02/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη», με κωδικό ΕΡ-2389-01.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη», με κωδικό ΕΡ-2389-01 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ηλ. Τζαβαλή, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ89469Β4Μ-3ΑΜ).


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-07-Ω9ΗΔ469Β4Μ-746


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ