ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMAN BRAIN PROJECT


Publication Date: 03/04/2018

Number: 06 / 2018

Reference: 920000/54-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HUMAN BRAIN PROJECT» (κωδικός 2440-PR7)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2018-06-7ΑΧΜ469Β4Μ-1Ρ5

----

File: RESULTS-INVITATION-2018-06