ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020


Publication Date: 11/12/2017

Number: 75 / 2017

Reference: 920000/1933-17

Deadline for submission: 27/12/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Έμπειρο Επιστήμονα για την οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΕΡ-2570-01.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΕΡ-2570-01 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Γκρίτζαλη Δημήτρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, έναν (1) Έμπειρο Επιστήμονα για την οικονομική παρακολούθηση έργων που εντάσσονται στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την από 06/12/2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 97ΙΟ469Β4Μ-Ρ45). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω είναι κυρίως το εξής: «Οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-75-6Μ3Λ469Β4Μ-ΠΩΧ


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020