ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Publication Date: 14/11/2017

Number: 68 / 2017

Reference: 920000/1742-17

Deadline for submission: 28/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας, για τις ανάγκες του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών» με κωδικό ΕΡ-1842-01.

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στη Διοίκηση Υπηρεσιών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σιώμκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας.


Σχετικά Άρθρα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-68-ΩΤΕΣ469Β4Μ-ΡΛ9


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ