ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: PROJECT MANAGEMENT AND PROMOTION, STARTUP SUPPORT IN EUROPEAN LEVEL


Publication Date: 03/04/2017

Number: 31 / 2017

Reference: 920000/341-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Accelerating Entrepreneurial Learning Across European Regions (EU-XCEL)» (κωδικός 2210-pr1)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-31-ΩΥΦ8469Β4Μ-Π1Ζ

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-31