ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: APPLIED SOFTWARE ENGINEERING


Publication Date: 27/03/2017

Number: 30 / 2017

Reference: 920000/342-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» (κωδικός 2582-pr1)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

 

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-30-70ΞΥ469Β4Μ-ΚΗΤ