ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & IOT ANALYTICS (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2359-PR02)


Publication Date: 10/03/2017

Number: 12 / 2017

Reference: 920000/130-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes towards the Adoption of Energy Efficient Lifestyles (ENTROPY)» (κωδικός θέσης: 2359-PR02)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-12-789Ζ469Β4Μ-029