ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: IMPLEMENTING INCREMENTAL INTEGRATION TECHNIQUES AND CROWDSOURCING FUNCTIONALITY IN A VIRTUAL INTEGRATION SYSTEM OF BIOMEDICAL CLINICAL DATA


Publication Date: 02/03/2017

Number: 03 / 2017

Reference: 920000/80-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «HUMAN BRAIN PROJECT» (κωδικός 2440-pr1)


Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-03-ΩΗΠΧ469Β4Μ-ΨΦΠ

----

File: RESULTS-INVITATION-2017-03